Kazimierz – miejsce na ziemi, wieści z podwórek, ulic i zaułków

Konkurs literacki i plastyczny.

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie literackim i plastycznym „Kazimierz – miejsce na ziemi, wieści z podwórek, ulic i zaułków”.

Naszą propozycję adresujemy do uczniów szkół wszystkich szczebli województwa małopolskiego. Wyrażamy nadzieję, że podobnie jak w ubiegłych latach konkurs zaktywizuje dzieci i młodzież do twórczego działania, umożliwi sprawdzenie swoich umiejętności pisania w wybranych formach literackich i będzie dla nich okazją do wyrażenia swoich emocji, przekazania obserwacji współczesnego oblicza Kazimierza, wiedzy o dawnych czasach, historii miejsc i losów mieszkańców.
Tradycyjnie na zakończenie konkursu w styczniu 2017 r. odbędzie się spotkanie laureatów, w czasie, którego zostaną wręczone nagrody oraz będą zaprezentowane najlepsze prace literackie.

Regulamin konkursu literackiego

I. Cele konkursu

 • Zainteresowanie dzieci i młodzieży przeszłością, historią, tradycjami, dorobkiem kultury Krakowa, krakowskiego Kazimierza.
 • Kultywowanie szacunku dla innych narodów, wychowanie w duchu tolerancji.
 • Zaktywizowanie uczniów do twórczych działań, rozwoju umiejętności artystycznych.

II. Temat konkursu

Tematyka prac powinna być związana z dzielnicą Kazimierz i zawierać treści nawiązujące na przykład do historii miejsc, losów mieszkańców, ważnych wydarzeń historycznych lub odnosić się do współczesnego życia codziennego dzielnicy. Praca może być napisana w dowolnej formie literackiej (opowiadanie, kartka z pamiętnika, list, esej, reportaż, wywiad) i akcja utworu może toczyć się w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości. Inspiracją powinny być miejsca, postacie lub wydarzenia na Kazimierzu.

III. Warunki uczestnictwa

 • Zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół województwa małopolskiego oraz uczestników zajęć w placówkach edukacyjno-kulturalnych.
 • Kategorie wiekowe: 9–11 lat, 12–15 lat, 16–19 lat.
 • Forma prac: opowiadanie, esej, reportaż, zapis z pamiętnika, wywiad. Objętość jednego utworu nie powinna przekraczać sześć stron wydruku (czcionka Times New Roman 12) lub czytelnego rękopisu.
 • Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.
 • Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia prosimy przesłać do 06.12.2016 r. na adres SCKM 31-067 Kraków, ul. Wietora 15, również w wersji elektronicznej na nośniku CD lub e-mail:
 • Autorom najlepszych utworów zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia, (wszyscy uczestnicy i nauczyciele otrzymają dyplomy za udział w konkursie).
 • O terminie finału, spotkania laureatów w SCKM i programie powiadomimy pisemnie.

IV. Ponadto proponujemy:

 • wykonanie pracy plastycznej lub prezentacji multimedialnej, filmowej pt. „Kazimierz – miejsce na ziemi” – wymienione prace należy przekazać do SCKM, także w terminie do 06.12.2016 r.
 • zwiedzanie krakowskiego Kazimierza z przewodnikiem, przyjmujemy zgłoszenia indywidualne i grupowe, tel.: 12 421 29 87

V. Postanowienia końcowe

 • na konkurs nie wolno przesyłać prac wcześniej publikowanych i nagradzanych,
 • uczestnik konkursu poprzez nadesłanie pracy literackiej, filmowej lub plastycznej akceptuje niniejszy regulamin i oświadcza, że posiada prawa autorskie do zgłoszonych utworów oraz wyraża zgodę na ich nieodpłatne rozpowszechnianie, publikację przez organizatorów konkursu.
 • szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 430 51 54, 12 430 50 90.

Dodaj komentarz