Konkurs plastyczny „INNA BAJKA – Legendy mojego miasta”

Konkurs plastyczny
„INNA BAJKA – Legendy mojego miasta”

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie plastycznym „Inna Bajka – Legendy mojego miasta”.
Zgłoszenia do 14 stycznia.
Liczymy na Waszą kreatywność i oryginalność. Najwyżej punktowane będą prace ukazujące legendy i podania związane z Waszymi miejscowościami oraz te mniej znane i mniej popularne historie.

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży od kilku lat organizuje niedzielne przedpołudniowe spotkania z „Inną Bajką”. Są to interaktywne zajęcia dla dzieci i rodziców podczas których opowiadamy muzyką, słowem, gestem, rekwizytem historie – baśnie z różnych zakątków świata. Inna Bajka – Opowieści Wędrownego Grajka mają być zachętą do sięgania po najpiękniejsze książki literatury dziecięcej, a także mają uwrażliwiać na żywe słowo i muzykę. Spotkania z „Inną Bajką” mają rozbudzać wyobraźnię, bo dzięki kontaktowi z żywym słowem dziecko uczy się języka.
www.facebook.com/opowiesciwedrownegograjka/

Chcemy, abyście zaskoczyli nas swoimi wyborami, może którąś zilustrowaną przez Was legendę opowiedzą podczas niedzielnego spotkania Wędrowny Grajek i Bajarka.

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizator: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
2. Cel konkursu: Celem konkursu jest promocja twórczości artystycznej dzieci oraz propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych, sięgania po najpiękniejsze książki literatury dziecięcej, a także uwrażliwianie na żywe słowo i muzykę.
3. Uczestnicy: Dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci ze szkół podstawowych klasy I-V z województwa małopolskiego.
4. Warunki konkursu: Warunkiem koniecznym jest nadesłanie pracy plastycznej ilustrującej legendę lub podanie związane z Waszymi miejscowościami
– format pracy A4 bądź A3 (prace na mniejszym bądź większym formacie nie będą brane pod uwagę)
– prace wykonane dowolną techniką (pastele, farby, tempera, grafika, wydzieranki, wyklejanki, z wyłączeniem prac w których zastosowane zostały produkty spożywcze typu kasza, makaron, ryż, itp.)
– prace nadesłane na konkurs muszą być opisane, na odwrocie pracy metryczka wypełniona koniecznie drukowanymi literami (tytuł pracy:legenda z jakiej miejscowości, imię i nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail, szkoła, imię i nazwisko opiekuna)
5. Nagrody: Zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
6. Termin nadsyłania prac: Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać do 14 stycznia 2019 roku (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres:
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, 31-056 Kraków, ul. Wietora 15 z dopiskiem „Inna Bajka”
7. Ocena prac: Jury, powołane przez organizatorów, dokona oceny prac plastycznych przyznając nagrody i kwalifikując prace na wystawę pokonkursową. Organizatorzy zadbają o promocję autorów i ich prac na fanpage na facebooku organizatora
www.facebook.com/opowiesciwedrownegograjka/
8. Ogłoszenie wyników: Osoby nagrodzone i wyróżnione przez Jury powołane przez organizatorów w którym zasiądą plastycy oraz przedstawiciele organizatora zostaną powiadomione e-mailem, bądź telefonicznie o terminie i miejscu finału konkursu. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone również na stronach internetowych organizatorów i facebooku.
9. Postanowienia końcowe: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach związanych z konkursem oraz działalnością Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
10. Informacje: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 15, 31-067 Kraków, tel. 12 430 50 90, e-mail: konkurs.sckm@gmail.com
Informacji udziela: Agnieszka Perc, Joanna Miczałowska, Maria Wanicka
11. Postanowienia końcowe: Uroczysty finał konkursu plastycznego „Inna Bajka” połączony z dodatkowymi wydarzeniami o których uczestnicy będą informowani na bieżąco na fanpage na facebooku organizatora www.facebook.com/opowiesciwedrownegograjka/ odbędzie się 10 lutego 2018 w SCKM, ul. Wietora 15.
O dokładnym terminie, godzinach laureaci zostaną poinformowani e-mailowo, telefonicznie oraz na fanpage „Innej Bajki” www.facebook.com/opowiesciwedrownegograjka/
Udział w imprezie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku.

Zgłoszenia do 14 stycznia.
Otwarcie wystawy, ogłoszenie nagrodzonych, warsztaty i spotkania – 10 lutego

Dodaj komentarz