Wojewódzki Turniej Wiedzy
Renesans w Krakowie

Organizatorzy Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy "Renesans w Krakowie" informują opiekunów zgłoszonych grup oraz uczestników konkursu, że eliminacje konkursowe odbędą się przy ulicy Wietora 15 w dniu 12 marca 2009 r. w godzinach:

Czas przeznaczony na pisanie testu: 60 min.
Prosimy o przyniesienie długopisów i podkładek pod testy.

Opiekunowie zgłoszonych do konkursu grup proszeni są o zaktualizowanie liczby uczestników
najpóźniej do 2 marca 2009 r.
Kontakt: lub
Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej SCKM do dnia 16 kwietnia 2009 r.

Impreza finałowa dla laureatów i ich opiekunów z uroczystym rozdaniem nagród i dyplomów jest zaplanowana na 30 kwietnia 2009 r. o godz.11.00 w Centrum Konferencyjno - Wystawowym na Wawelu.

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do poznawania niezwykłej i bogatej historii naszego miasta, jego zabytków, kultury, tradycji i osobliwości.
Patronat nad konkursem sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie, Zamek Królewski na Wawelu oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Zakres tematyczny
 1. Europa w dobie Renesansu (z wyeksponowaniem Polski i Krakowa)
  1. najważniejsze wydarzenia historyczne i artystyczne
  2. kultura, nauka, sztuka, architektura
 2. Renesansowy Kraków
  1. kultura i sztuka dworu ostatnich Jagiellonów
  2. strój polski w XVI wieku
  3. zabytki:
   • Wawel:
    Zamek - renesansowe elementy architektury i dekoracji
    Komnaty - renesansowe, Skarbiec - korona grobowa Zygmunta I, sandały koronacyjne Zygmunta Augusta, miecz króla Zygmunta I Starego, wystawa "Wawel zaginiony" - kafle pieców renesans.
   • Katedra na Wawelu:
    Kaplice - króla Jana Olbrachta, Zygmuntowska, bpa Jana Konarskiego, bpa Filipa Padniewskiego, bpa Andrzeja Zebrzydowskiego, Mariacka (Stefana Batorego)
    Nagrobki - baldachim nad gotyckim nagrobkiem króla Władysława Jagiełły, płyta epitafijna kardynała Fryderyka Jagiellończyka, zachowane ołtarze renesansowe - dawny ołtarz główny (obecnie w Bodzentynie) i ołtarz w Kaplicy Zygmuntowskiej
   • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa:
    zabytki złotnictwa renesansowego: srebrny kur
   • Biblioteka Jagiellońska:
    zachowane zabytki piśmiennictwa i iluminatorstwa renesansowego: Kodeks Baltazara Behema
   • Muzeum Czartoryskich:
    dzieła malarstwa renesansowego: Dama z gronostajem, Portrety rodziny Jagiellonów
   • Ulica Kanonicza:
    kamienice nr 18 i 21 (portale)
   • Kościół OO Dominikanów:
    Kaplica Myszkowskich, płyta epitafijna Filipa Buonacorsi zw. Kallimachem
   • Rynek Główny:
    Sukiennice (dodane w XVI w.elementy architektury renesansowej)
    Kościół Mariacki: Cyborium Jana Marii Padovano, płyty nagrobne Seweryna i Zofii Bonerów, nagrobki Montelupich i Cellarich
    Klasztor Franciszkanów: krużganki - portret biskupa Piotra Tomickiego
  4. Ochrona i konserwacja zabytków sztuki - wiadomości zaczerpnięte z literatury lub z wykładu "Europa i Polska w dobie Renesansu".

Literatura podstawowa
(wg przedstawionego zakresu tematycznego)

 1. H. S. Kozakiewiczowie - Renesans w Polsce
 2. Anna Sieradzka - Tysiąc lat ubiorów w Polsce
 3. Maria Bernasikowa - Arrasy
 4. K. Czyżewski - Królewska Katedra na Wawelu
 5. Jan Kochanowski - Fraszki (Do gór i lasów, Na dom w Czarnolesie, Na zachowanie, Nagrogek Gąsce, Raki, O Gąsce, O żywocie ludzkim, Do Kachny)

Litreratura uzupełniająca

 1. Kazimierz Kuczman - Wawel Przewodnik
 2. Muzea Krakowa - wyd. Arkady

Nowy regulamin turnieju wiedzy

 1. Organizatorkami turnieju są: Lucyna Nieć - autorka projektu oraz Joanna Szeląg, nauczyciele Działu Edukacji Kulturalnej Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie, ul. Wietora 15.
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VI szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz szkół średnich, którzy nie byli laureatami poprzednich edycji konkursu. Określeniem laureat konkursu organizator obejmuje zdobywców I, II, III nagrody oraz wyróżnień, niezależnie od szczebla szkoły. Poziom merytoryczny konkursu dostosowany jest do wieku uczestników
 3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  • udział: w dwóch wycieczkach w formie wykładów, połączonych ze zwiedzaniem ekspozycji muzealnych oraz obiektów zabytkowych (Komnaty, Katedra, ew.miasto), prowadzonych przez panią Lucynę Nieć - autorkę projektu.
   W wycieczkach może uczestniczyć cała klasa. Grupa może liczyć max do 30 os.
   Wycieczki realizowane są od września do końca lutego w roku szkolnym 2008/2009.
   Proponujemy również udział w wykładzie - konwersatorium: "Europa i Polska w dobie Renesansu". Uczestnictwo w wykładach i wycieczkach jest odpłatne. Koszt biletów wstępu do muzeów pokrywają uczestnicy.
   Zgłoszenia oraz ustalanie terminów wycieczek oraz konwersatorium dla grup odbywa się telefonicznie:
   Lucyna Nieć - tel. 0510 758 398, e-mail: .
  • Organizator obliguje opiekunów grup do przesłania faksem dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia z danymi wytypowanych osób, w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia 2009 r.
   Karta zgłoszenia
   Adres: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul.Wietora 15, 31-067 Kraków,
   Dział Edukacji Kulturalnej
   Fax: 012 430 51 54
   Dodatkowe informacje na temat konkursu:
   Joanna Szeląg - tel. 012 421 15 93
   e-mail:
   Ilość uczestników ograniczona, o udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • zapoznanie się z zakresem tematyki obowiązującym w turnieju, wskazaną literaturą, regulaminem.
 4. Turniej przeprowadzony będzie w formie pisemnego testu wyboru oraz uzupełnień. Eliminacje odbędą się w budynku SCKM, ul. Wietora 15.
  Planowany termin testu - 12 marca 2009 r. Szczegółowe informacje umieścimy w internecie, prosimy o sprawdzanie na bieżąco aktualności.
 5. Zwycięzcami konkursu zostaną uczestnicy, którzy uzyskają najwięcej punktów wg kryteriów ustalonych przez jury. Lista laureatów konkursu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w SCKM oraz na stronie internetowej SCKM w terminie zapowiedzianym przez organizatora. Informacje telefoniczne są udzielane wyłącznie opiekunom uczestników spoza Krakowa.
 6. Ponadto informacja o miejscu i terminie uroczystego wręczenia nagród zostanie przedstawiona na stronie internetowej SCKM do 16 kwietnia 2009 r.
 7. Impreza finałowa z uroczystym rozdaniem nagród i dyplomów jest planowana na 30 kwietnia 2009 r. w Centrum Wystawowo-Konferencyjnym na Wawelu.
 8. Oceny testów dokonuje jury - nauczyciele SCKM
 9. Sprawdzona dokumentacja przechowywana będzie do 30 dni od ogłoszenia wyników. Prawo do wglądu ma opiekun zgłoszonej grupy. Decyzja jurorów jest ostateczna i nie podlega zmianie.
 10. Odbioru nagród i dyplomów dokonuje się za potwierdzeniem osobiście lub przez upoważnioną osobę do 14 dni od zakończenia imprezy. Nieodebrane w tym terminie nagrody przechodzą na rzecz organizatora.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian odnośnie terminów eliminacji imprezy finałowej.
 1. Celem konkursu jest upowszechnienie i rozwijanie twórczości inspirowanej dorobkiem artystycznym epoki renesansu.
 2. Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji i ma charakter otwarty - mogą w nim brać udział uczniowie szkół podstawowych (klas VI), szkół gimnazjalnych i średnich.
 3. Na konkurs należy nadesłać zestaw do dwóch wierszy (nigdzie dotąd niepublikowanych) w maszynopisie. Utwory powinny liczyć max. 10 wersów, mogą mieć charakter fraszki, panegiryku, wiersza białego. Tematyka utworów musi dotyczyć epoki renesansu, na przykład znanych postaci, wydarzeń dziejowych, obyczajowości, zabytków.
 4. Prace literackie należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem autora, dokładnym adresem, numerem telefonu, wiekiem, danymi szkoły, do której uczęszcza.
 5. Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia: 15 lutego 2009 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
  Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
  ul. Wietora 15, 31 - 067 Kraków
  z dopiskiem: Turniej Umiejętności Artystycznych "Renesans w Krakowie" (Lucyna Nieć, Joanna Szeląg)
 6. W konkursie przyznane zostaną nagrody rzeczowe. O wysokości nagród decyduje organizator, natomiast o przyznaniu nagród zadecyduje profesjonalne jury powołane przez organizatora. Utwory nagrodzone przez jury zostaną zaprezentowane przez autorów, bądź aktora teatralnego podczas finałowej uroczystości wręczenia nagród na Wawelu, która odbędzie się 30 kwietnia 2009 r.
 7. Informacje o wynikach konkursu jak też dokładnej dacie imprezy finałowej na Wawelu, na którą zaproszeni zostaną laureaci, zamieszczone zostaną na stronie internetowej SCKM.
 8. Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji w prasie i innych wydawnictwach.
 9. Szczegółowych informacji organizatorzy udzielają pod numerem tel. (012) 421 15 93 w środy i czwartki w godz. 10.00 - 12.00. Regulamin konkursu znajduje się na stronie Internetowej Organizatora:

UWAGA:
Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą uwzględnione w Konkursie.

strona główna  aktualności  konkursy  klub kazimierz  plastyka  SCKM TV  taniec  film  muzyka  teatr  dziennikarstwo