KRAKÓW – STARE MIASTO – WIEŚCI Z PODWÓREK, ULIC I ZAUŁKÓW

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie serdecznie zaprasza uczniów do udziału w wojewódzkim konkursie literackim „Kraków – Stare Miasto, wieści z podwórek, ulic i zaułków”.
I. Cele konkursu
Zainteresowanie dzieci i młodzieży przeszłością, historią, tradycjami, dorobkiem kultury Krakowa-Starego Miasta.
Kultywowanie szacunku dla dziedzictwa narodowego, tradycji współistnienia kultur różnych narodów.
Zaktywizowanie uczniów do twórczych działań, rozwoju umiejętności artystycznych, motywowanie do samodzielnego tworzenia tekstów.
Rozwijanie zainteresowań literackich i dziennikarskich.

II. Temat konkursu
Przedmiotem Konkursu jest napisanie pracy literackiej ( opowiadania, eseju, reportażu, zapisu z pamiętnika, wywiadu), której tematem jest Kraków w ujęciu historycznym lub współczesnym. Prace mogą nawiązywać do historii miasta, zabytków, miejsc, losów mieszkańców, znaczących wydarzeń z przeszłości Krakowa, mogą także prezentować Kraków – Stare Miasto w jakim obecnie żyjemy.

III. Warunki uczestnictwa
1. Zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół województwa małopolskiego oraz uczestników zajęć w placówkach edukacyjno – kulturalnych.
2. Kategorie wiekowe: 9-11 lat, 12-15 lat, 16-19 lat.
3. Forma prac: opowiadanie, esej, reportaż, zapis z pamiętnika, wywiad. Objętość jednego utworu nie powinna przekraczać 6 stron wydruku/czcionka Times New Roman 12/ lub czytelnego rękopisu.
4. Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę literacką.
5. Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia prosimy przesłać do 03.12. 2018 r. na adres SCKM 31-067 Kraków, ul. Wietora 15, również w wersji elektronicznej na nośniku CD lub e-mailowo: utarasek@sckm.krakow.pl
6. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora zgodnie z następującymi kryteriami:
– oryginalność i twórczy charakter utworu,
– poprawność stylistyczna i językowa,
– zgodność z tematem konkursu.
Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs.
7. Autorom najlepszych utworów zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia, (wszyscy uczestnicy i nauczyciele otrzymają dyplomy za udział w konkursie).
8. O terminie finału, spotkania laureatów w SCKM i programie powiadomimy pisemnie.

IV. Ponadto proponujemy konkurs na wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice malarskiej lub reportażu filmowego, animacji, prezentacji multimedialnej w wymienionej tematyce konkursu literackiego. Prace te będą również oceniane i należy je przekazać do SCKM, także w terminie do 03.12.2018.

V. Postanowienia końcowe
– na konkurs nie wolno przesyłać prac wcześniej publikowanych i nagradzanych,
– uczestnik konkursu poprzez nadesłanie pracy literackiej, plastycznej, filmowej, multimedialnej akceptuje niniejszy regulamin i oświadcza, że posiada prawa autorskie do zgłoszonych utworów oraz wyraża zgodę na ich nieodpłatne rozpowszechnianie, publikację przez organizatorów konkursu oraz także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych niniejszego konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody i na podstawie przepisów prawa.

regulamin konkursu
– karta zgłoszenia
regulamin konkursu PDF
– szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel: 12 430-51-54

Dodaj komentarz