DYREKTOR STAROMIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY MŁODZIEŻY W KRAKOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY –SEKRETARKA /Archiwista

PRACA –SEKRETARKA /Archiwista

DYREKTOR STAROMIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY MŁODZIEŻY W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY –SEKRETARKA /Archiwista
…………………………………………….1.Wymagania formalne:
· wykształcenie minimum średnie ,
· biegła znajomość obsługi komputera, Internetu, znajomość oprogramowań biurowych typu
Microsoft Office,
· umiejętność posługiwania się urządzeniami biurowymi ( fax, kopiarka, skaner, drukarka ),
· znajomość pracy w sekretariacie

2. Wymagania dodatkowe:
· komunikatywność i umiejętność współpracy w Zespole,
· kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z interesantami,
· pożądana znajomość języka obcego (niemiecki, angielski ).

3. Zakres obowiązków:
· wykonywanie typowych prac kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb,
· obsługa korespondencji, pisanie umów, protokołów, sprawozdań,
· dbanie o właściwy obieg i przechowywanie dokumentów placówki,
· praca w zintegrowanym systemie zarządzania oświatą oraz systemie informacji oświatowej
i platformie edukacyjnej
· obsługa poczty elektronicznej i serwisów internetowych Urzędu Miasta Krakowa i Kuratorium,
· prowadzenie rejestru umów, ewidencji druków ścisłego zarachowania, znaczków i biletów,
· prowadzenie dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli,
· archiwizacja dokumentacji,
· terminowe wykonywanie powierzonych zadań zapewniające prawidłowe funkcjonowanie
placówki,
· współpraca z działami księgowości, kadr i administracji.
. obsługa poczty elektronicznej i serwisów internetowych UMK i KO
. przestrzeganie obowiazków pracy w sekretariacie zgodnie instrukcją obiegu i kontroli
dokumentow, Instrukcją Kancelaryjno-Archiwalną i jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt oraz
innymi instrukcjami obowiązującymi w SCKM

4. Warunki pracy i płacy:
· wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z póź. zm.) + 20 % premii regulaminowej + wysługa lat od 5 %,
· miejsce pracy: sekretariat Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, Kraków ul. Wietora 15,
· zatrudnienie w wymiarze: 3/4 etatu, zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas
określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,
· godziny pracy: od poniedziałku do piątku, wymiennie od 9.00-15.00 i 12.00-18.00.
· rozpoczęcie zatrudnienia: 01 września 2019 roku.

5. Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny
– CV
– kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
– oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926
z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
– inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie lub przesłać na adres:
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, 31-067 Kraków, ul.H.Wietora 13-15

Koperta powinna zawierać adnotację: „Nabór: sekretarka – archiwista”
Zgłoszenia należy składać do dnia 30 czerwca do godz. 12.00
Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani kandydaci wytypowani
w wyniku wstępnej selekcji
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.krakow.pl

7. Ilość etatów:
¾ etatu

Dyrektor
Ewa Rożańska

Dodaj komentarz