Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „W Kręgu Mitów i Kultury Antycznej – „Antyczni Herosi”

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „W Kręgu Mitów i Kultury Antycznej – Antyczni Herosi”

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „W Kręgu Mitów i Kultury Antycznej – „Antyczni Herosi”

Zgłoszenia do 4 marca 2019<br>Wychodząc naprzeciw sugestiom nauczycieli, opiekunów i samych uczniów proponujemy Państwu nowa formułę konkursu „W kręgu mitów i kultury antycznej” – konkurs plastyczny,
adresowany do uczniów, którym bliższa jest wypowiedź artystyczna.
Konkurs plastyczny jest niezależny od turnieju wiedzy. Łączy je idea promowania zainteresowań antykiem, tematyka kolejnych edycji oraz wspólna gala finałowa.
Udział w konkursie plastycznym nie wyklucza możliwości startu w turnieju wiedzy i odwrotnie!!!

Ogólne warunki konkursu:
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, III klas gimnazjum oraz szkól ponadpodstawowych i placówek wychowania pozaszkolnego, którzy wykonają pracę plastyczną
zgodną z sugerowanym w danym roku tematem. I edycja będzie poświęcona herosom czyli bohaterom zrodzonym ze związku człowieka z bogiem. Inspirację dla uczestników mogą zatem
stanowić przygody sławnych herosów jak Achilles, Herakles czy Tezeusz lub mniej znanych, a równie interesujących jak chociażby Dioskurowie, Meleager, Jazon, Orion i wielu innych.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Praca musi być związana/ inspirowana tematem konkursu i zawierać tytuł.
2. Uczestnicy wykonują prace indywidualnie, zbiorowe prace (np. klasy) nie będą oceniane
3. Warunkiem jest samodzielne wykonanie pracy w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej,
graficznej, collage, fotografia inspirowana tematem (zdjęcia konkretnych dzieł sztuki nie będą
oceniane).
4. Format pracy – nie mniejszy niż A4 i nie większy niż B1 (100×70 cm)
5. Praca musi być opisana – najlepiej na odwrocie i zawierać następujące informacje:
Imię i nazwisko autora, wiek, tytuł (dane drukowanymi literami). Oprócz tego uczestnik
przesyła dołączoną do pracy i wypełnioną kartę zgłoszenia (wzór w załączniku)
6. Termin nadsyłania prac: 4 marca 2019; na adres: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 15, 31-067 Kraków z dopiskiem: konkurs plastyczny „Antyczni herosi”
7. Prace będzie można odebrać do miesiąca od zakończenia wystawy pokonkursowej, po tym terminie organizatorzy nie będą przechowywali prac. SCKM nie odsyła prac.
8. Wszelkich informacji odnośnie konkursu udziela z ramienia organizatorów Agnieszka
Wozowicz, Tel. (12) 430-50-90 lub mail: agawozowicz@gmail.com

Jury i ocena prac
1. Prace będą ocenianie przez jury złożone z profesjonalnych artystów (malarzy, grafików),
historyka sztuki oraz kulturoznawcę.
2. Kryteria oceny prac:
– zgodność z tematem konkursu
– wysoki poziom artystyczny
– oryginalność, kreatywność, twórcze podejście do tematu
– estetyka pracy
3. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w 3 kategoriach wiekowych: 6-9 lat; 10-13 lat i 14-19 lat.
4. O wynikach konkursu, terminie uroczystego podsumowania poinformujemy telefonicznie lub
drogą elektroniczną. Ponadto lista laureatów i wyróżnionych będzie opublikowana na stronie
internetowej SCKM
5. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii SCKM
6. Laureaci odbiorą nagrody i wyróżnienia w czasie uroczystej gali finałowej podsumowującej
turniej wiedzy i konkurs plastyczny.

Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz