XIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy
„W Kręgu Mitów i Kultury Antycznej”

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w XIII Wojewódzkim Konkursie Wiedzy „W Kręgu Mitów i Kultury Antycznej”.

Test dla uczestników konkursu:
20.03, godz. 11.00 – szkoły ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne (III grupa wiekowa)
27.03, godz. 9.00
– 14.00 – szkoły podstawowe i gimnazja (I i II grupa wiekowa)
Miejsce: SCKM, ul. Wietora 15

harmonogram konkursu W kręgu mitów i kultury antycznej

Tematyka konkursu obejmuje wiadomości z zakresu mitologii i kultury antycznej.

DOKŁADNY ZAKRES TEMATYCZNY
KATEGORIE WIEKOWE

KL.IV-VI szkoły podstawowe:
• Mitologia grecka (rozdz. Herakles. Legendy tebańskie) [w:] J. Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian)
• Podstawowe związki frazeologiczne, np: pięta Achillesa, koszula Dejaniry
• Święta, obrzędy i widowiska w starożytnej Grecji (na podstawie prelekcji i skrótów wykładów przygotowanych przez organizatora konkursu)

KL.VII – VIII szkoły podstawowe i gimnazja
• Mitologia grecka (rozdz. Tezeusz, Wyprawa Argonautów) [w:] J. Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian)
• Podstawowe związki frazeologiczne, np: pięta Achillesa, koszula Dejaniry
• Święta, obrzędy i widowiska w starożytnej Grecji (na podstawie prelekcji i skrótów wykładów przygotowanych przez organizatora konkursu)

szkoły ponadgimnazjalne
• Mitologia grecka (rozdz. Wyprawa Argonautów, Tułaczka Odyseusza)
• Podstawowe związki frazeologiczne, np: pięta Achillesa, koszula Dejaniry
• Święta, obrzędy i widowiska w starożytnej Grecji (na podstawie prelekcji i skrótów wykładów przygotowanych przez organizatora konkursu)

LITERATURA (uwagi dotyczące bibliografii uzupełniającej znajdziecie Państwo na końcu regulaminu)
Literatura obowiązkowa (wg przedstawionego zakresu tematycznego).
Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Wydawnictwo Puls – wybrane rozdziały wskazane w dokładnym zakresie tematycznym.

REGULAMIN KONKURSU
1.Organizatorem konkursu jest Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży. Patronem honorowym konkursu jest Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2.Konkurs będzie miał formę pisemną (test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi, zdaniami do uzupełnienia).
3.Test będzie miał zróżnicowaną skalę trudności, w zależności od wieku uczestników.

Warunki uczestnictwa
4a. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie byli zdobywcami I,II lub III miejsca w swojej grupie wiekowej w poprzednich edycjach konkursu. Oznacza to, że zdobywca I,II lub III nagrody w grupie wiekowej (IV-VI) może przystąpić do konkursu, po przejściu do następnej kategorii wiekowej.
4b Ze względu na dużą liczbę uczestników prosimy o weryfikację opiekunów grupy. Pełna weryfikacja ze strony organizatora następuje po wyłonieniu grona laureatów.
5. Uczestnicy konkursu obowiązkowo biorą udział w ilustrowanej prelekcji przygotowującej do konkursu w siedzibie SCKM (ul. Dietla 53 lub ul. Wietora 13) w wyznaczonym terminie.
6. Uczestnicy prelekcji po wykładzie otrzymują skróty wykładów.
7. Istnieje również możliwość przygotowania się do konkursu podczas warsztatów kultury antycznej, organizowanych dla całej klasy. Warsztaty odbywają się w poniedziałki. Oprócz prelekcji proponujemy warsztat tańca greckiego, kalambury mitologiczne, poznawanie alfabetu greckiego i rozszyfrowywanie imion w języku greckim. Uczestnicy zajęć zainteresowani konkursem otrzymują skróty wykładów. (zapisy i informacje: Anna Lewińska, tel. 509 864 556)
9a. Organizatorzy proszą opiekunów grup o wypełnienie i przesłanie kart zgłoszeniowych w terminie do 1 grudnia 2018
9b. W przypadku niedotrzymania terminów nadsyłania kart, osoby zgłoszone będą wpisane w systemie automatycznym na listę rezerwową i przyjmowane w miarę możliwości według kolejności zgłoszenia.
10. Za pomocą poczty elektronicznej organizator konkursu wysyła informację dotyczące harmonogramu prelekcji i konkursu, wzór zgłoszenia szczegółowego (dane uczestników), wyniki ogólne oraz wyniki szczegółowe dla poszczególnych grup.
11. Oceny testów dokona jury złożone z nauczycieli SCKM. Decyzja jury jest ostateczna, dokumentacja będzie przechowywana do 30 dni od ogłoszenia wyników.
12. Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy oraz listy gratulacyjne. Dla wszystkich uczestników przewidziano dyplomu uczestnictwa, wysyłane pocztą elektroniczną.
13. Laureaci konkursu w przypadku nie odebrania nagród i dyplomów w dniu rozdania nagród, proszeni są o osobisty odbiór w filii SCKM (ul. Wietora 13), w terminie 30 dni od uroczystości podsumowującej konkurs. Po tym terminie nagrody przechodzą na rzecz kolejnego konkursu.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenie wstępnego konkursu w szkole jeśli zajdzie taka konieczność.

TERMINY I MIEJSCA KONKURSU:
– Termin nadsyłania kart zgłoszenia: 1 grudzień 2018 r.
– Sposób zgłaszania uczniów
1. Zgłoszenia ogólne (bez danych uczestników) prosimy przesyłać na adres: konkurs.antyczny@onet.pl
2. W temacie wiadomości zamieszczamy informację o szkole, grupie wiekowej i liczbie uczestników (np. SP1 – I gr.- 8 os., II gr – 10 os.)- co oznacza Szkoła Podstawowa nr 1, I grupa wiekowa (IV-VI kl.) – 8 osób zgłoszonych, II grupa wiekowa (VII- VIII kl., III gimnazjum) – 10 osób zgłoszonych.
3. Po wysłaniu zgłoszenia ogólnego otrzymają Państwo automatyczną wiadomość zwrotną, informującą o przyjęciu zgłoszenia. Do 8 grudnia 2018 zostanie przesłana informacja o
harmonogramie prelekcji, druk zgłoszenia szczegółowego (dane uczestników do podbicia i wydrukowania) i zgody rodziców (w przypadku uczniów niepełnoletnich).

Wszelkie zapytania oraz ustalenia dotyczące terminów prosimy kierować pod numer telefonu 509 864 556 (p. Anna Lewińska). Ze względu na duże zainteresowanie konkursem nie jesteśmy w stanie prowadzić z Państwem korespondencji mailowej.

Terminy warsztatów antycznych dla klas:
19, 26 listopad 2018
3, 10,17 grudzień 2018
(Zgłoszenia – 509 864 556)

• Planowane terminy prelekcji przygotowującej do konkursu:
• szkoły ponadgimnazjalne – 7 styczeń 2019 (informacja o godzinach i miejscu zostanie podana 8 grudnia 2018)
• szkoły podstawowe i gimnazja 28 styczeń 2019, 4,11,18.25 luty 2019, 4,11,18 marzec 2019 (informacja o godzinach i miejscu zostanie podana 8 grudnia 2018 )
• organizator może również ustalić inne terminy
Dodatkowy termin dla indywidualnych uczestników, którzy z różnych względów nie mogli uczestniczyć w prelekcjach – 23 marzec 2019 (zgłoszenia po zakończeniu wszystkich prelekcji, tj. po 18 marca 2019 pod nr telefonu 509 864 556 po wcześniejszym ustaleniu)

Warsztaty odbywają się w budynku SCKM przy ul. Dietla 53.
Prelekcje odbywają się w budynku SCKM przy ul. Dietla 53 lub ul. Wietora 13/15.

Podziału na grupy uczestniczące w prelekcjach dokonują organizatorzy na podstawie kolejności zgłoszeń. Dokładny harmonogram prelekcji otrzymają Państwo droga mailową po
zakończeniu rejestracji zgłoszeń.
Planowany termin konkursu –marzec/kwiecień 2019 w SCKM przy ul. Wietora 13/15.

Tematy prelekcji:
Dla wszystkich grup – Życie codzienne w starożytnej Grecji (prelekcja zróżnicowana tematycznie w zależności od grupy wiekowej)

Opłata konkursowa – 3,00 zł od osoby. Opłatę uiszczamy przed prelekcją.

Informacje:
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, Dział Edukacji
ul. Dietla 53/ ul. Wietora 13
tel. 12 430 50 90, (509 864 556)

Uwaga! (dotyczy bibliografii uzupełniającej):
Organizatorzy pragną przypomnieć, że każdy uczestnik konkursu ma obowiązek (patrz regulamin) uczestniczyć w prelekcji, podczas której każdy ze słuchaczy otrzymuje skrót wykładu. Zapewniamy, że prelekcja i materiały, które wręczamy uczestnikom w zupełności
wystarczą w przygotowaniu do konkursu. Powyższe uwagi nie dotyczą Mitologii Jana Parandowskiego, która jest powszechnie dostępną lekturą.

Dodaj komentarz