Radio Pryzmat

Ekspresja i ekspresjonizm – Kolaże i rysunki