Radio Pryzmat

Oferta Pracy - samodzielny referent ds. Kadr i Płac

A-
A+

Oferta Pracy - samodzielny referent ds. Kadr i Płac

Składanie ofert do 23 sierpnia 2021 roku

Dyrektor
Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzież
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
samodzielny referent ds. Kadr i Płac (1 etat
)
SKŁADANIE OFERT : do 23 sierpnia 2021 roku
PLANOWANIE ZATRUDNIENIA od 1 listopada 2021 roku.

1Wymagania niezbędne:

a) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282, z późn. zm.) dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe ekonomiczne z trzyletnim stażem pracy;

c) minimum trzyletnie doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą wynagrodzeń.

Uwaga! Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów prawa właściwych do realizacji zadań na stanowisku pracy związanej z płacami, w tym:

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ;

- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ;

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;

- ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;

- ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

- ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b) znajomość przepisów prawa właściwych do realizacji zadań na stanowisku pracy związanej z kadrami, w tym:

- znajomość ustawy Kodeks Pracy,

- znajomość ustawy Karta Nauczyciela,

- znajomość ustawy o systemie oświaty oraz  "Prawo oświatowe",

- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,

- znajomość ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;

c) związane z niekaralnością, prawami publicznymi oraz nieposzlakowaną opinią:

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia oraz umiejętność dochowania tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych (znajomość Ustawy o ochronie danych osobowych)

e) znajomość obsługi aplikacji komputerowych takich jak: pakiet biurowy Office, ZSZO, SIO, PABS, PUE ZUS, PFRON, GUS, PŁATNIK

f) inne;

- sprawność organizacyjna, samodzielność, dokładność, terminowość;

- poczucie odpowiedzialności za efekty i skutki wykonywanej pracy;

- umiejętność pracy w zespole,

- kreatywność; komunikatywność,

- wysoki poziom kultury osobistej.

3. ZAKRES ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW

PŁACE

 1. Opracowywanie i przygotowywanie list płac z umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło.

 2. Prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy (kartoteki osobowe wynagrodzeń, kartoteki zasiłkowe, chorobowe).

 3. Obliczanie i dokonywanie potrąceń z list płac (zajęcia komornicze , ZFŚS i inne).

 4. Naliczanie i potrącanie składek na PPK.

 5. Naliczanie świadczeń płatnych z ZUS.

 6. Obliczanie comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i przekazywanie należnej składki do US.

 7. Sporządzanie, przesyłanie comiesięcznej deklaracji ZUS (DRA, RCA, RSA, RZA) i przekazywanie należnych składek z tego tytułu do ZUS.

 8. Sporządzanie przelewów wynagrodzeń na konta pracownicze, przelewów składek PPK do IF i innych potrąceń z list płac.

 9. Wystawianie zaświadczeń dotyczących wynagradzania na wniosek pracownika.

 10. Sporządzanie druków RP7 dla pracowników zatrudnionych i byłych pracowników.

 11. Sporządzanie, przesyłanie do US oraz wydawanie pracownikom PIT11 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 12. Sporządzanie i wydawanie druków RMUA, IMIR dla pracowników zgodnie z wytycznymi.

 13. Sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz innych sprawozdań dotyczących wynagrodzeń.

 14. Sporządzanie PK dot. wynagrodzeń i ich pochodnych oraz pozostałych zdarzeń związanych z bieżącym funkcjonowaniem SCKM

 15. Prowadzenie dokumentacji działu płacowo- kadrowego zgodnie z jednolitym wykazem akt oraz przygotowywanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną do przekazania do składnicy akt.

 16. Realizacja zadań i obowiązków związanych z RODO.

KADRY

 1. Prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły - kadry nauczycielskiej, pracowników administracji i obsługi.

 2. Prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem nowych pracowników.

 3. Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, o dzieło, przydziałów służbowych nauczycieli, świadectw pracy i dokumentów związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.

 4. Rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli.

 5. Dokonywanie stałych przeglądów teczek akt osobowych.

 6. Przestrzeganie aktualności badań lekarskich i szkoleń BHP.

 7. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników.

 8. Kontrola dyscypliny pracy.

 9. Sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia - GUS, SIO, PFRON.

 10. Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej w module KADRY systemu ZSZO.

 11. Wydawanie zaświadczeń pracownikom dot. zatrudnienia.

 12. Współdziałanie z księgowością i płacami w zakresie przekazywania informacji niezbędnych do właściwego naliczenia i wypłacenia wynagrodzeń.

 13. Przygotowywanie list premii i dodatków specjalnych dla pracowników obsługi i administracji oraz planów urlopów.

 14. Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 15. Realizacja zadań i obowiązków związanych z RODO.

 16. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej.

4. WARUNKI PRACY I PŁACY

• zatrudnienie w wymiarze pełny etat – planowane od 1 listopada 2021 r.

Miejsce pracy: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży , 31-067 Kraków,
ul. H. Wietora

• zatrudnienie na postawie umowy o pracę; umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej jeżeli zaistnieje taka konieczność)

• wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz.937 z późn.zm.) oraz z regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys zawodowy;

  2. list motywacyjny;

  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  5. kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

  6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy;

  7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

  8. oświadczenie kandydata o niekaralności dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności);

  9. klauzula informacyjna dla kandydata ubiegającego się o pracę; (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych )

Proszę o składanie tylko dokumentów wymienionych w pkt. 6 ogłoszenia !

Uwaga! Kandydaci, którzy nie złożą kompletu wymaganych dokumentów, nie zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

1.SKŁADANIE OFERT: do 23 sierpnia 2021r.

2. PLANOWANIE ZATRUDNIENIA od 1 listopada 2021r.

3. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie SCKM Kraków ul. H. Wietora 13-15 osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

4. Koperta powinna zawierać adnotację: ”Nabór na wolne stanowisko pracy: Samodzielny Referent .ds. Kadr Płac

5. O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu SCKM. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

9. Nabór składa się z dwóch etapów:

- selekcji wstępnej - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych;

(po zapoznaniu się z przesłanymi ofertami pracodawca zastrzega sobie możliwość kontaktowania się tylko z wybranymi osobami w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.)

- selekcji merytorycznej - rozmowa kwalifikacyjna.


O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wymienieni w protokole naboru, mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w Sekretariacie SCKM w ciągu jednego miesiąca od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie SCKM

 

Ilość etatów:

1,00 etat.

 Dyrektor Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży

KLAUZURA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie.

Inspektorem Ochrony Danych jest pan Paweł Jasiołek email: inspektor2@mjo.krakow.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko – na podstawie kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rekrutacją.

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.