Radio Pryzmat

Oferta pracy

A-
A+

Oferta pracy

Dyrektor Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.

 

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
DYREKTOR OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO nauczyciel żeglarstwa 1/2 etatu
(NR REF. 6/21)


 
1. Wymagania formalne

- wykształcenie wyższe (staż pracy 10 lat) 

- biegła znajomość komputera, Internetu, 

- znajomość przepisów żeglarskich, BHP, budowy jachtu, zasad eksploatacji

- znajomość pracy na stanowisku nauczyciela


2. Wymagania dodatkowe

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

- kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z instytucjami,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie

- doświadczenie żeglarskie / rejsy morskie, śródlądowe/

- doświadczenie w pracy edukacyjnej z młodzieżą.


3. Zakres obowiązków

- prowadzenie zajęć teoretycznych z zakresu nawigacji i locji morskiej oraz śródlądowej, wiadomości  o jachtach żaglowych śródlądowych i morskich,

- nauka żeglowania w teorii i w praktyce,

- organizacja i realizacja praktycznych zajęć na jachcie, rejsów na Bagrach,

- naprawy awaryjne, zajęcia z elementami szkutnictwa,

- opracowywanie programów, planów pracy i sprawozdań z pracy

- prowadzenie rekrutacji na zajęcia,

- współpraca z jednostkami żeglugi w realizacji działalności edukacyjnej

- prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.


4. Warunki pracy i płacy:

- miejsce wykonywania pracy: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży i przystań żeglarska na Bagrach

- podstawa zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze ½  etatu  na czas określony z możliwością przedłużenia umowy na   czas nieokreślony

- rozpoczęcie zatrudnienia: do uzgodnienia,

- wynagrodzenie zgodnie z awansem zawodowym nauczyciela.


5. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny

- CV

- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

 - oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z podstawą prawną przetwarzania danych  art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

- patent żeglarza jachtowego, licencja trenera żeglarstwa

-  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


6. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie lub przesłać na adres:   Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, 31-067 Kraków, ul.H.Wietora 13-15

Koperta powinna zawierać adnotację: „Nabór: nauczyciel żeglarstwa" Zgłoszenia należy składać do dnia 2 sierpnia do godz.15.00. Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani kandydaci wytypowani w wyniku wstępnej selekcji

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.krakow.pl


7. Ilość etatów
1/2 etatu

Dyrektor Urszula Budzyńska -Tarasek