Radio Pryzmat

Kontakt

Dane kontaktowe

Budynek główny
31-067 Kraków, ul. H. Wietora 13–15
sekretariat czynny w godz. 9.00–17.00
tel.: 12 421-20-85
faks: 12 430-51-54
e-mail: biuro@sckm.krakow.pl, tel. 12 430-50-90

SCKM
31-054 Kraków, ul. Dietla 53
nr tel.: 12 430-65-36
e-mail: klubkazimierz@sckm.krakow.pl

Dobrowolne wpłaty na nasze konto
Nr konta: 08 1020 2892 0000 5102 0591 0957
Tytuł przelewu: Wpłata dobrowolna na cele statutowe SCKM

Dyrektor: Krystyna Hussak-Przybyło, tel.: 12 430-50-90 w. 40
Wicedyrektor: Anna Lewińska

Mapa

SCKM

ul. Wietora 13/15
31-067 Kraków

SCKM

ul. Dietla 53
31-054 Kraków

Napisz do nas

* pola obowiązkowe do wypełnienia
@

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO - obowiązek informacyjny

 1. Administratorem danych osobowych jest Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży z siedzibą ul. Wietora 13-15, 31-067 Kraków
 2. Macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia a także prawo do przenoszenia danych.
 3. Dla danych osobowych zebranych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, usunięcia danych osobowych art. 17 RODO oraz sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO; Dla danych osobowych zebranych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tzn. na podstawie Waszej zgody, nie przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;
 4. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych – inspektor2@mjo.krakow.pl
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi o którą wnioskujecie.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,  w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie na zajęcia prowadzone przez Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży.
 9. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 lit a) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie na podstawie przepisów prawa oraz Waszej zgody.
 10. Macie Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, jednak nie wpłynie ona na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie profiluje danych osobowych.