Radio Pryzmat

Oferta pracy

A-
A+

Oferta pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. promocji

STAROMIEJSKIE CENTRUM KULTURY MŁODZIEŻY
DYREKTOR OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTA DS. PROMOCJI
(NR REF. 1/24)

 
1. Wymagania formalne
 • wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania kulturą i minimum 2 lata stażu pracy
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

2. Wymagania dodatkowe
 • biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (min. Word, Excel, Power Point, Pages), obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych, archiwów cyfrowych;
 • biegła znajomość języków obcych (angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański itd.)
 • doświadczenie artystyczne w zakresie realizacji projektów (mile widziane doświadczenie przy produkcji spektakli, wystaw i warsztatów artystycznych.);
 • aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym Krakowa oraz znajomość harmonogramu wydarzeń organizowanych przez Wydział Edukacji, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Miasta Krakowa;
 • znajomość specyfiki i programu Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie;
 • doświadczenie edukacyjne w zakresie pracy projektowej z dziećmi i młodzieżą.
 • umiejętność zarządzania zespołem i pracy pod presją czasu;
 • swobodna umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • umiejętność sporządzania wniosków i pism urzędowych, a także wymaganej dokumentacji i sprawozdań;
 • odpowiedzialność, rzetelność, życzliwość, kreatywność, komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole;
 • kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z interesantami;

3. Zakres obowiązków
 • Obsługa widowni i koordynacja działań placówki w zakresie imprez i wydarzeń.
 • Współpraca z działem promocji w celu kompleksowej realizacji festiwali, konkursów i wydarzeń organizowanych przez Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
 • Nadzór i komunikacja z podmiotami zainteresowanymi współpracą lub komercyjnym wynajmem przestrzeni SCKM.
 • Aktywne pozyskiwanie partnerów krajowych i zagranicznych w celu realizacji wspólnych projektów artystycznych i edukacyjnych
 • Pisanie wniosków oraz realizacja projektów artystycznych.
 • Sporządzanie dokumentacji realizowanych wydarzeń.
 • Reprezentowanie placówki oraz promowanie jej działalności na zjazdach, szkoleniach i wydarzeniach związanych z upowszechnianiem kultury i edukacji.

4. Warunki pracy i płacy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;
 • wynagrodzenie zasadnicze brutto zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U.2023, poz. 1102) oraz Regulaminem Wynagradzania pracowników Samorządowych Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży.
 • miejsce pracy: sekcja promocji Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, Kraków ul. Wietora 13-15,
 • zatrudnienie w wymiarze: 1/2 etatu, zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,
 • rozpoczęcie zatrudnienia: 1 marca 2024 roku.

5. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV) oraz list motywacyjny (opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie – dyplomy, świadectwa, kursy,

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie lub przesłać na adres: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, 31-067 Kraków, ul. H. Wietora 13-15,
 • koperta powinna zawierać adnotację: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. promocji." Zgłoszenia należy składać do dnia 28 lutego 2024 r. do godz. 16.00
 • Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie naboru obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej / http://www.bip.krakow.pl / oraz na tablicy informacyjnej Szkoły.

7. Ilość etatów
1/2 etatu

Kontakt

Sekretariat
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
w godz. 9.00-17.00
tel.: 12 421-20-85

e-mail: biuro@sckm.krakow.pl