Radio Pryzmat

Oferty Pracy w SCKM

A-
A+

Oferty Pracy w SCKM

Oferta pracy w SCKM - zgłoszenia do dnia 31 maja

STAROMIEJSKIE CENTRUM KULTURY MŁODZIEŻY
DYREKTOR URSZULA BUDZYŃSKA-TARASEK OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO SAMODZIELNY REFERENT - SEKRETARIAT
(NR REF. 1/22)


 
1. Wymagania formalne
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. 2019 poz. 1282 z późn. zm.);
 • wykształcenie wyższe i minimum 2 lata stażu pracy lub wykształcenie średnie i minimum 4 lata stażu pracy;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;


2. Wymagania dodatkowe
 • biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (min. Word, Excel, Power Point), obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych;
 • znajomość programów: ZSZO (Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą) oraz PABS, SIO oraz Platformy Edukacyjnej;
 • swobodna umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • łatwość w redagowaniu pism urzędowych;
 • umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań;
 • odpowiedzialność, rzetelność, życzliwość, kreatywność, komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
 • kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z interesantami,
 • mile widziana znajomość języka obcego (rosyjski, angielski).


3. Zakres obowiązków
 • wykonywanie typowych prac kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb,
 • obsługa korespondencji, pisanie i redagowanie pism, umów, protokołów, sprawozdań,
 • dbanie o właściwy obieg i przechowywanie dokumentów placówki,
 • praca w zintegrowanym systemie zarządzania oświatą oraz systemie informacji oświatowej i platformie edukacyjnej,
 • obsługa poczty elektronicznej i serwisów internetowych Urzędu Miasta Krakowa i Kuratorium,
 • prowadzenie rejestrów dotyczących dokumentacji, umów, ewidencji druków ścisłego zarachowania, znaczków i biletów,
 • archiwizacja dokumentacji,
 • terminowe wykonywanie powierzonych zadań zapewniające prawidłowe funkcjonowanie placówki,
 • współpraca z działami księgowości, kadr i administracji,
 • przestrzeganie obowiązków pracy w sekretariacie zgodnie instrukcją obiegu i kontroli dokumentów, Instrukcją Kancelaryjno-Archiwalną i jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt oraz innymi instrukcjami obowiązującymi w SCKM


4. Warunki pracy i płacy:
 • zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych). (Dz.U. 2019 poz. 1282 z późn. zm.);
 • wynagrodzenie zasadnicze brutto zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2021 poz. 1960 z późn.zm.), dodatek za wieloletnią pracę – na warunkach określonych w § 7 rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, premia regulaminowa w wysokości 20% na warunkach określonych w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych w Staromiejskim Centrum Kultury i Młodzieży,
 • miejsce pracy: sekretariat Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, Kraków ul. Wietora 15,
 • zatrudnienie w wymiarze: 1 etat, zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,
 • godziny pracy: od poniedziałku do piątku 9.00-17.00.
 • rozpoczęcie zatrudnienia: 1 września 2022 roku.


5. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV) oraz list motywacyjny (opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie – dyplomy, świadectwa, kursy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe – świadectwa pracy,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych,
 • w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów,

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie lub przesłać na adres: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, 31-067 Kraków, ul. H. Wietora 13-15,
 • koperta powinna zawierać adnotację: „Nabór: samodzielny referent - sekretarka”
 • Zgłoszenia należy składać do dnia 31 maja 2022 r. do godz. 16.00

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie naboru obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej / http://www.bip.krakow.pl / oraz na tablicy informacyjnej Szkoły.


7. Ilość etatów
1 etat

NFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, 31-067 Kraków, ul. H. Wietora 13-15. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, masz prawo do jej odwołania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, której dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie roku od zakończenia rekrutacji, a następnie zostaną zniszczone.
 3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych (imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, umiejętności, przebieg dotychczasowego nauczania, PESEL) stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO). Pozostałe dane, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Przemysław Słupik adres pocztowy – ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, adres e-mail: inspektor2@mjo.krakow.pl

 

Kontakt

Sekretariat
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
w godz. 9.00-18.00
tel.: 12 421-20-85
e-mail: biuro@sckm.krakow.pl