Radio Pryzmat

Oferta pracy

A-
A+

Oferta pracy

DYREKTOR STAROMIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY MŁODZIEŻY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: NAUCZYCIEL PLASTYKI (NR REF. 3/2024)

DYREKTOR STAROMIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY MŁODZIEŻY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:
NAUCZYCIEL PLASTYKI
(NR REF. 3/2024)

1. Wymagania formalne:
wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym

2. Wymagania dodatkowe:
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych
- posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska
 
3. Zakres obowiązków:
18/18 etatu nauczyciela plastyki

4. Warunki pracy i płacy:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy biorąc pod uwagę poziom wykształcenia oraz stopień awansu zawodowego.

Planowane zatrudnienie od 1 września 2024 r.

5. Wymagane dokumenty:
- CV
- dyplom studiów wyższych magisterskich potwierdzający wykształcenie
i kalifikacje oraz przygotowanie pedagogiczne
- suplement do dyplomu
- kopie świadectw pracy
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego (tylko osoba, której przedstawiona
zostanie oferta pracy)

6. Termin i miejsce składania dokumentów
Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie lub przesłać na adres: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, 31-067 Kraków, ul. H. Wietora 13-15
Koperta powinna zawierać adnotację: „Nabór: nauczyciel plastyki”
Zgłoszenia należy składać do dnia 27 maja 2024 r. do godz. 17.00
 

Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani kandydaci wytypowani w wyniku wstępnej selekcji
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.krakow.pl

7. Ilość etatów:
1 etat – 18/18

Dyrektor Staromiejskiego centrum Kultury Młodziezy
Krystyna Hussak – Przybyło

Klauzula informacyjna
Administratorem Twoich danych osobowych jest Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13-15, 31-067 Kraków, e-mail: biuro@sckm.krakow.pl
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Informujemy, że:
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, masz prawo do jej odwołania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, której dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie roku od zakończenia rekrutacji, a następnie zostaną zniszczone. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez dwa lata.
3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych (imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, umiejętności, przebieg dotychczasowego nauczania, PESEL) stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz art. 6 ust. 1 lit. b. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO). Pozostałe dane, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art.
6 ust. 1 lit. a RODO.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: inspektor2@mjo.krakow.pl

Oferta pracy