Radio Pryzmat

Dokumenty

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie jest placówką wychowania pozaszkolnego, która proponuje dzieciom i młodzieży różnorodne, twórcze formy w zakresie edukacji artystycznej oraz działalności środowiskowej i wychowawczej. Program kształcenia został dostosowany do umiejętności, zainteresowań i talentu uczestników, zapewniając tym samym wszechstronny rozwój osobowości i zdolności intelektualno - artystycznych. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli - instruktorów, którzy są równocześnie czynnymi zawodowo fachowcami swoich specjalności.

„Standardy ochrony małoletnich” to dokument skonstruowany jako zbiór zasad i procedur postępowania w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie, które mają być przestrzegane i stosowane w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego (dziecka, uczestnika zajęć). Dokument określa organizację ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, sposób dokumentowania, zasady  opracowywania planu wspierania osoby doznającej przemocy i wiele innych.

W konstruowaniu ,,Standardów ochrony małoletnich" przyjęto następujące założenia:

1. W Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie nie są zatrudniane osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu małoletnich;
2. Wszyscy pracownicy potrafią zdiagnozować symptomy krzywdzenia małoletniego oraz podejmować interwencje w przypadku podejrzenia, że małoletni jest osobą krzywdzoną;
3. Podejmowane postępowanie nie może naruszać praw małoletniego;
4. Małoletni wiedzą, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłym oraz rówieśnikami;
5. Małoletni wiedzą, do kogo się zwracać i prosić o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych;
6. Rodzice/opiekunowie prawni małoletnich poszerzają wiedzę i umiejętności o metodach wychowania bez stosowania krzywdzenia oraz potrafią uczyć zasad bezpieczeństwa.

Materiały
1. ZARZĄDZENIE NR 6. DYREKTORA SCKM W SPRAWIE STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH
2. STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

 

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA rozpocznie się w czerwcu 2024

Wnioski o przyjęcie na zajecia 2024/2025

 • Pierwszy Etap - deklaracja  kontynuacji  uczestnictwa  w zajęciach

 • Drugi Etap – wnioski o przyjęcie na zajęcia (właściwa rekrutacja)
  ·  Wniosek o przyjęcie grupy

  ·  Wniosek i ndywidualny

  Składanie dokumentów: 06.2024
  Lista przyjętych kandydatów: 07.2024

 • Trzeci Etap - rekrutacja uzupełniająca – 08.2024

Jak można dostarczyć deklaracje do Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży:
·  deklaracje kontynuacji  podpisaną  można zeskanować i przesłać elektronicznie  na adres biuro@sckm.krakow.pl
·  wykonać fotografię deklaracji podpisanej i wysłać na powyższego maila
·  wysłać samo oświadczenie o wyrażeniu chęci uczestnictwa w danych zajęciach na adres biuro@sckm.krakow.pl

Można również
·  przywieźć deklarację wydrukowaną i podpisaną do placówki i wrzucić do skrzynki przy wejściu do budynku przy ul. Wietora 13-15 lub przekazać portierowi (dzwonić - dzwonek przy drzwiach).
·   deklaracje można będzie również pobrać na portiernii w budynku SCKM przy ul. Wietora 13-15

Dodatkowe informacje – sekretariat tel. 12 430 50 90, tel. kom. 501462593

REGULAMIN REKRUTACJI

Bezpieczne praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo dzieci podczas zdalnego naczuania